1. Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Mertens organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram, Linked In) of op elke andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit in het wedstrijdreglement toegelicht onder '3. Verloop en voorwaarden van de wedstrijd' in dit wedstrijdreglement opgenomen.
Mertens is een autobedrijf, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 80 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Dendermonde) onder het nummer 0443.185.179.

2. Algemene deelnemingsvoorwaarden
Iedere persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, met uitzondering van medewerkers van Mertens en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

 

3. Specifieke voorwaarden en verloop van de wedstrijd 'Verwen je team'.
De actie “Lente stockactie” is specifiek gericht naar particulieren.
Een klant doet automatisch mee aan de actie “Lente stockactie” als die tijdens de actieperiode van 30 maart tot en met 15 april 2023 een bestelling plaatst van een nieuwe wagen op voorraad bij Mertens.

De datum op de bestelbon is de enige geldige. De prijs dient opgenomen of ingepland te worden binnen de 6 maanden na ontvangst ervan.  Nadien vervalt de prijs.

Na de actieperiode wordt een winnaar getrokken uit de deelnemers. De winnaar wordt op social media bekend gemaakt alsook persoonlijk gecontacteerd door de medewerkers van Mertens. Er worden 3 prijzen uitgereikt. Deze worden hieronder opgesomd.

  • Gratis huur voor de periode van 1 week van een motorhome uit het verhuurgamma van Alpha Motorhomes. De verhuurperiode kan niet in de maanden juli of augustus vallen.
  • Eén elektrische scooter type Yamaha Neos 50 met een waarde van €3.699 uit het gamma van Mertens Sport.
  • Eén ballonvlucht voor 2 personen met de Mertens luchtballon.

 

4. Geschenken en prijzen
De geschenken en prijzen mogen op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.
Mertens kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een geschenk of prijs wijzigen.

 

5. Algemene aansprakelijkheid van Mertens
Mertens is niet verantwoordelijk voor mogelijke lichamelijke of mentale schade, letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen en van prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Mertens is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Mertens.

Indien Mertens genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Mertens hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Mertens alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Mertens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Mertens en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

Mertens is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Mertens kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

6. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Mertens verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Het beleid van Mertens met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘Privacy policy' zoals vermeld op de website van de Mertens.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
Mertens houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Mertens zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Mertens uit te sluiten. Mertens behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Mertens geleden schade (inclusief imagoschade).
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Mertens of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Medeorganisatoren
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Mertens te worden gelezen als verwijzend naar zowel Mertens als de medeorganisator(en).

 

9. Het reglement
Door deel te nemen aan wedstrijden van Mertens aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Mertens in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Indien zulks vereist is, kan Mertens dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Mertens en kan daar desgewenst worden afgedrukt.