Hoe gebruikt onze gegevensverwerking?


Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens.
De groep Mertens

Groep Mertens is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kan je ons via briefwisseling stellen op het adres Mertens NV, Europark-Zuid 1, 9100 Sint-Niklaas of elektronisch via:

privacy@garage-mertens.be

Tot de Mertens groep behoren: Mertens Sint-Niklaas BVBA (vestiging: Sint-Niklaas) Europark-Zuid 1, 9100 Sint-Niklaas (BE 0443.185.179), Mertens Lokeren BVBA, Brandstraat 19, 9160 Lokeren (BE 0426.762.287), Mertens Dendermonde BVBA, Korte Dijkstraat 75, 9200 Dendermonde (BE 0420.004.753) Hierna “Mertens” genoemd.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die je ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens, kopie van jouw identiteitskaart, hobby), technische gegevens die verband houden met jouw voertuig (bv. chassisnummer, nummerplaat), lokalisatiegegevens indien van toepassing (bv. indien uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en je instemde met het gebruik van deze dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer je gebruik maakt van onze diensten (bv. kilometerstanden van jouw voertuig, frequentie van bezoeken aan concessies, frequentie van bezoeken aan onze websites).


Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. bij de toekenning van een krediet) of indien je daarmee hebt ingestemd.
Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) jouw ras of etnische afkomst, jouw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, jouw leven en/of jouw seksuele geaardheid en jouw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na jouw expliciete toestemming en voor doeleinden die je op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.
 

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?


Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:
- 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader;
- 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers;
- 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven.
Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.

Welke rechten heb je?


Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die je ons meedeelt, gelden de volgende rechten:

 

  • Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens: Je hebt recht op toegang tot jouw eigen persoonsgegevens. Je hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat jouw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. Je hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die je ons meedeelde en om die gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

 

  • Recht op rechtzetting/schrapping - recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om de rechtzetting te vragen van jouw eigen persoonsgegevens wanneer je vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. Je hebt ook het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien je jouw goedkeuring gaf voor de verwerking van jouw gegevens, heb je op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.

 

  • Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden: je hebt het recht om je, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.

 

  • Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht de beperking van de verwerking van jouw gegevens te verkrijgen als je de juistheid van de gegevens betwist, als je je verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar je ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: je kan desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van jouw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel - contact@apd-gba.be

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek ‘Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid’.

Gegevens van onze Data Protection Officer


Om te garanderen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende reglementering, hebben wij een gegevensbeschermingsverantwoordelijke aangesteld (D.P.O. – Data Protection Officer – e-mail: privacy@garage-mertens.be – Adres: Europark-Zuid 1, 9100 Sint-Niklaas).